т/х Рубус

Vessels' Positions
Ship's NameVoyageShip's PositionNext Voyage
m/v ACORUSGiurgiulesti - TekirdagLoading at Giurgiulesti. ETC 24/10/2015 12:00-
m/v BELLISYuzhny - KavkazETA Kavkaz 22/10/2015 24:00Mariupol- Diliskelesi
m/v LAURUSConstanta - NemrutETA Nemrut 22/10/2015 12:00-
m/v LIZORIBarting - Yeisk Discharging at Yeisk. ETC 20/10/2015 16:00Yeisk - Batumi
m/v RUBUSNovorossiysk - Batumi Discharging at Batumi. ETC 23/10/2015-