>
Vessels' Positions
Ship's NameVoyageShip's PositionNext Voyage
m/v BELLIS Sousse - Vasto Vasto road. ETB 28/07/2021 -
m/v BRIZAGiurgiulesti - port of Turkey Samsun road. ETB 02/08/2021 -
m/v LAURUS Thessaloniki - Trieste ETA Thessaloniki 29/07/2021 11:00 -
m/v MARANTA Haifa - Iskenderun Discharging at Iskenderun. ETC 30/07/2021 -
m/v RAMUS Reni - port of Turkey ETA Reni 28/07/2021 18:00 -
m/v RUBUS Galatz - Piraeus Discharging at Piraeus. ETC 30/07/2021 20:00

Amaliapolis - Trieste

Last modified on Wednesday, 28 July 2021 12:50