Vessels' Positions
Ship's NameVoyageShip's PositionNext Voyage
m/v ACORUSDamietta - ThessalonikiRepair at Thessaloniki-
m/v BELLISNovorossiysk - ZonguldakZonguldak road. ETB 20/07/2018. ETC 22/07/2018-
m/v LAURUSNovorossiysk - DurresETA Durres 26/07/2018 am-
m/v MARANTAAspropirgos - MidiaMidia road. ETB 20/07/2018-
m/v RUBUSTulcea - BandirmaTulcea road. ETB 23/07/2018-

Last modified on Friday, 20 July 2018 11:45