>
Vessels' Positions
Ship's NameVoyageShip's PositionNext Voyage
m/v BELLIS Savona - Iskenderun Discharging at Iskenderun. ETC 20/06/2021 12:00 Alexandria - Tarragona
m/v LAURUS Haifa - Iskenderun Laoding at Haifa. ETC 22/06/2021 -
m/v MARANTA Volos - Haifa Haifa road. ETB 25/06/2021 Ashdod or Haifa - Iskenderun or Volos
m/v RAMUS Mersin - Salerno ETA Salerno 20/06/2021 23:00 Menzel-Bourguiba - Barletta
m/v RUBUS Novorossiysk - Zonguldak ETA Zonguldak 19/06/2021 06:00 Novorossiysk - Zonguldak

Last modified on Friday, 18 June 2021 12:06