>
Vessels' Positions
Ship's NameVoyageShip's PositionNext Voyage
m/v BELLIS - Alexandria road. Waiting for next voyage instructions -
m/v LAURUS Novorossiysk - port of Albania ETA Novorossiysk 22/05/2020 22:00. ETB 24/05/2020 -
m/v MARANTA - Repair at Izmail -
m/v RAMUS Bartin - Constanta Discharging at Constanta. ETC 24/05/2020 -
m/v RUBUS Izmir - Berdyansk Discharging at Berdyansk. ETC 24/05/2020 -

Last modified on Friday, 22 May 2020 13:14